Πολιτική ποιότητας

Το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας του ομίλου Νεφρολογικών Κέντρων mesogeios διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης. Το Σύστημα Διαχείρισης είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο EN 15224:2017 Παροχή Υπηρεσιών Υγείας-Συστήματα Διαχείρισης, από τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που καθορίζει την λειτουργία των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Π.Δ 225/2000),  από τις απαιτήσεις του ISO/IEC 27001:2013 και από τις απαιτήσεις του BS 10012:2017.
Κεντρικό σημείο του Συστήματος Διαχείρισης αποτελεί ο Ασθενής που επισκέπτεται οποιαδήποτε από τις μονάδες του mesogeios και οι συνακόλουθες ανάγκες και απαιτήσεις του, οι οποίες απορρέουν τόσο από τον ίδιο όσο και από τις ιδιαιτερότητες που αφορούν την υγεία του. 
Πρωταρχικοί μας στόχοι είναι:
•    Η διενέργεια συνεδριών αιμοκάθαρσης τηρώντας τις διεθνείς προδιαγραφές σε απόλυτο βαθμό
•    Η ικανοποίηση των συμφωνημένων απαιτήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο αναφορικά με τις συνθήκες αιμοκάθαρσης όσο και της διαμονής τους (τουριστικές υπηρεσίες)
•    Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης
•    Η ψυχολογική υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μερών
•    Η δημιουργία δικτύου μονάδων αιμοκάθαρσης έτσι ώστε ασθενείς, Έλληνες και αλλοδαποί, να απολαμβάνουν την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουμε είτε στις διακοπές τους είτε στο μόνιμο τόπο κατοικίας τους.
Η επίτευξη των στόχων αυτών εξασφαλίζεται με:
•    Τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
•    Το υψηλό επίπεδο τεχνολογικής και ανθρώπινης υποδομής και της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού έτσι ώστε να παρέχεται η πιο σύγχρονη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα
•    Το απόρρητο και την εχεμύθεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
•    Την ασφάλεια του ασθενή μέσα από την διαχείριση του κλινικού κινδύνου
•    Το σεβασμό στα δικαιώματα των ενδιαφερομένων μερών και το σεβασμό στις πολιτισμικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Η κλινική διεργασία των παρεχόμενων υπηρεσιών, στηρίζεται στα Εθνικά Πρωτόκολλα (Ε.Ν.Ε.), στην Ευρωπαϊκή Νεφρολογική Εταιρία και στα Ευρωπαϊκά Πρωτόκολλα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Ελληνικής πραγματικότητας.

Το σύστημα στηρίζει και λαμβάνει υπόψη την παρακολούθηση όλων των χαρακτηριστικών ποιότητας των κλινικών διεργασιών, και πιο συγκεκριμένα:
1.    Κατάλληλη και σωστή φροντίδα
2.    Διαθεσιμότητα
3.    Συνέχεια της φροντίδας
4.    Αποτελεσματικότητα
5.    Αποδοτικότητα
6.    Ισότητα
7.    Τεκμηριωμένη Φροντίδα
8.    Φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή
9.    Συμμετοχή των ασθενών
10.    Ασφάλεια των ασθενών
11.    Τήρηση των προθεσμιών/ προσβασιμότητα

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης και την ανάπτυξη διεργασιών οι οποίες θα είναι λειτουργικές και αποτελεσματικές και θα  συνεισφέρουν θετικά στην επίτευξη των στόχων.
Το προσωπικό μέσω της συστηματικής επιμόρφωσης του και μέσω της αποτελεσματική εσωτερικής επικοινωνίας γνωρίζει και εφαρμόζει την φιλοσοφία της εταιρείας.