BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor de Niercentra Mesogeios is de bescherming van persoonsgegevens van het allergrootste belang en wordt met de grootst mogelijke ernst behandeld. Het respect voor de persoonsgegevens die wij beheren en het zorgen voor hun juiste verwerking is één van de prioriteiten van onze Groep.

Daarom moeten alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden om de persoonsgegevens die we verwerken te beschermen, opdat hun verwerking altijd gebeurt volgens de eisen die door het nationale en Europese wetgevingskader en voornamelijk door de Algemene verordening gegevensbescherming (ΕΕ) 2016/679 zijn opgelegd.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE – COMMUNICATIEGEGEVENS

De Groep Niercentra Mesogeios treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die het verzamelt, registreert, organiseert, structureert, opslaat, wijzigt, opvraagt, verwerkt, doorstuurt, beperkt of verwijdert.

Mediterraan Vakantiecentrum voor hemodialyse N.V. (handelsnaam: Mesogeios N.V.)
(
voortaan in deze tekst Groep “Niercentra Mesogeios”)

Adres: Kalesa Gazi, Heraklion Kreta, postcode 714 14
Telefoon: +302810371560
E-mail: info@mesogeios.gr

In aangelegenheden betreffende de verwerking en het algemeen beheer van de persoonsgegevens kan u contact opnemen met de gegevensbeschermingfunctionaris van de vennootschap, Mevr. Ioanna Gallou, per e-mail dpo@mesogeios.gr

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ & VERWERKINGSDOELEN

A. Wanneer u de Niercentra Mesogeios bezoekt

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in de eerste plaats om medische diensten te bieden voor de behandeling van chronisch nierfalen en voor niervervanging (hemodialysediensten).

Om aan onze patiënten deze diensten te kunnen leveren, verzamelen en verwerken de Niercentra Mesogeios de volgende persoonlijke gegevens: naam en voornaam, leeftijd, contactnummers, adres, identiteitskaartnummer of paspoortnummer, belastingnummer, verzekeringsnummer, ziekenfonds, alsook gezondheidsgegevens (bv. anamnese, bloedstaal voor analyse en resultaten die zich voordoen na diagnostische, medische of verpleegkundige handelingen), die deel uitmaken van het medisch dossier van de patiënt.

Wij informeren u dat er in de gebouwen van de Centra camerabewaking is (CCTV) om veiligheidsredenen van natuurlijke personen en goederen, waarbij beelden worden opgenomen van patiënten, bezoekers en werknemers in de openbare ruimten van de faciliteiten van de Groep. Het opnemen van beelden en de verwerking van de betrokken gegevens gebeurt in overeenstemming met de huidige wetgeving.

B. Wanneer u de website van de Niercentra Mesogeios bezoekt (www.mesogeios.gr)

Elke keer als u de website van de Groep bezoekt, worden cookies gebruikt, dat zijn kleine tekstbestanden die naar de browser die u gebruikt gezonden worden en opgeslagen worden op uw computer, zolang u zich op onze website bevindt, om de goede werking en de voortdurende verbetering van de website te waarborgen en om u via www.mesogeios.gr de best mogelijke diensten te bieden. Meer informatie daarover kan u vinden in het Cookiesbeleid (Cookies Policy) dat op de website van de Groep staat en gelieve dit te lezen.

C. Wanneer u op de website van de Niercentra Mesogeios het contactformulier gebruikt of een cv verstuurt (www.mesogeios.gr)

Elke keer als u het contactformulier op onze website gebruikt en om op uw bericht te antwoorden, verzamelen wij de gegevens die u invult in de noodzakelijke velden (naam en voornaam, telefoonnummer en e-mail).

Indien u ons een cv stuurt om het te evalueren voor een eventuele vacature in onze Groep, verzamelen wij de gegevens die u invult in de relevante velden (naam en voornaam, telefoonnummer en e-mail, informatie in verband met uw opleiding en werkervaring etc.), alsook het cv dat u aanhecht met eventuele bijlagen. Wij informeren u dat wij het cv bewaren voor 6 maanden na ontvangst. Indien u wenst dat het cv vroeger verwijderd wordt, gelieve ons hierover in te lichten op info@mesogeios.gr of op dpo@mesogeios.gr

D. Wanneer u zich inschrijft op de nieuwsbrief van de Groep Niercentra Mesogeios

Wij gebruiken de e-mail die u ons verstrekt in het nieuwsbrief formulier op onze website, om u te informeren en om u de diensten en de wetenschappelijke activiteiten van onze Groep door te sturen.

3. RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING

Alle bovenstaande persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor hemodialysediensten. Sommige van deze gegevens (bv. e-mail, contactnummer) kunnen ook worden gebruikt voor informatieve doeleinden en promotie van diensten en wetenschappelijke activiteiten van de Niercentra Mesogeios (via nieuwsbrieven), altijd na uw uitdrukkelijke relatieve toestemming.

Rechtsgronden voor de gegevensverwerking zouden kunnen zijn:

 • De verstrekking van alle medische dialysediensten van de Niercentra Mesogeios aan hun patiënten.
 • De uitvoering van de overeenkomst tussen de Niercentra Mesogeios en hun patiënten, zodat deze laatsten de nodige medische en verpleegkundige diensten krijgen.
 • De naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen van de Groep “Niercentra Mesogeios”, als gevolg van het nationaal en Europees wetgevend kader die betrekking hebben op de operationele activiteiten van de Groep.
 • De promotie, het behoud en de bescherming van de legitieme belangen zowel van de Groep “Niercentra Mesogeios”, als van hun patiënten, indien wij rechtsvorderingen moeten onderbouwen of om onze rechten en belangen te verdedigen voor de rechter. Onder gewettigde belangen wordt onder andere de ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening van de Groep verstaan, alsook zijn ononderbroken en steeds betere functie.
 • De toestemming die wij verleend kunnen krijgen zodat onze klanten (bestaande of potentiële) informatie over de diensten van de Groep “Niercentra Mesogeios”, zijn wetenschappelijke acitviteit, bedrijfsvoering en activiteiten etc. ontvangen.

4. WIE ZIJN DE ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Toegang tot uw gegevens hebben in de eerste plaats de bevoegde werknemers van de Groep “Niercentra Mesogeios”, als onderdeel van de uitoefening van hun functie.

Bovendien, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan derde partij ontvangers, zoals indicatief:

 • Uw ziekenfonds.
 • Uw behandelend arts, mits u er ons om vraagt en ons de relatieve toestemming geeft
 • Uw particuliere verzekeringsmaatschappij, als u ons meedeelt er gebruik van te willen maken
 • Samenwerkende externe laboratoria
 • Wetenschappelijk verbonden ziekenhuizen
 • Leveranciers van materialen, indien dit nodig is
 • Controle- en andere openbare instanties, in het kader van de naleving van de verplichtingen van de Groep die voorvloeien uit het van toepassing zijnde wettelijke en wetgevingskader

De overdracht van persoonsgegevens gebeurt telkens met discretie en vertrouwelijkheid en mits de inachtneming van het medisch beroepsgeheim.

5. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

Allereerst worden uw gegevens opgeslagen zolang u patiënt van onze Centra bent. Bovendien, onder W.3418/2005 zijn wij verplicht uw medisch dossier voor 10 jaar te houden. Na een verloop van 10 jaar, worden uw gegevens 10 jaar bewaard om veiligheidsredenen en mogelijke controles door de nationale inspectiedienst.

Als de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming is, worden de persoongegevens bewaard tot de intrekking van die toestemming. Er wordt verduidelijkt dat intrekking van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking, op basis van de toestemming als die van kracht was.

In ieder geval past de Groep “Niercentra Mesogeios” alle passende technische en organisatorische maatregelen toe om te zorgen voor de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt en te zorgen dat ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens voorkomen wordt.

6. RECHTEN DIE DE BETROKKENEN HEBBEN IN VERBAND MET HUN PERSOONSGEGEVENS

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • Toegangsmachtiging
  U heeft het recht te weten welke van u gegevens wij houden en verwerken, waarom en andere aanvullende informatie daarover, u kan ons alsook om een kopij vragen
 • Recht op correctie
  U heeft het recht op het verzoek van correctie, wijziging en aanvulling van uw gegevens
 • Recht op wissing (“recht op vergetelheid”)
  U heeft het recht op het verzoek van verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer ze worden verwerkt na uw relatieve toestemming. Wanneer de verwerking gebaseerd is op een andere rechtsgrondslag (zoals indicatief bij de uitvoering van een overeenkomst, bij wettelijke verplichtingen of bij de bescherming van de gewettigde belangen van de Vennootschap etc.), kan uw recht onderworpen worden aan beperkingen of mogelijks niet bestaan
 • Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht op het verzoek van beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
  • wanneer de nauwkeurigheid ervan wordt betwist en tot die wordt geverifieerd
  • als alternatief, in plaats van ze te verwijderen
  • als de doeleinden waarom zij verzameld werden niet meer noodzakelijk zijn voor hun verwerking, maar wel noodzakelijk zijn voor de onderbouw, de uitoefening of de ondersteuning van juridische claims van u
  • als u bezwaar heeft tegen hun verwerking en tot de gegronde redenen voor dergelijke verwerking door onze Vennootschap zijn geverifieerd
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
  U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dat gebeurt uit wettelijk belang, alsook voor direct marketing en profilering. Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking omvat geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • Gegevensoverdraagbaarheid
  U heeft het recht uw persoonsgegevens op te vragen en te ontvangen in een formaat die u toelaat ze te openen, ze te gebruiken en te verwerken met de algemeen gebruikte verwerkingsmethoden. Bovendien kan u ons verzoeken uw gegevens, die wij mits u toestemming op geautomatiseerde wijze verwerken of voor de uitvoering van de overeenkomst, direct door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch mogelijk is
 • Recht tot intrekking van de toestemming
  Als de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming gebeurt, heeft u het recht om deze te allen tijde te herroepen. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten en voor eender welke vraag, klacht of andere inlichtingen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u altijd met ons contact opnemen op dpo@mesogeios.gr.

7. RECHTEN OM BEZWAAR TE MAKEN BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGAUTORITEIT

U heeft het recht bezwaar te maken bij de gegevensbeschermingsautoriteit (www.dpa.gr) in verband met onderwerpen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. LAATSTE UPDATE VAN HET BELEID

Dit beleid zal waarschijnlijk van tijd tot tijd geactualiseerd worden.
Deze laatste uitgave dateert van 01/10/2019.